THNIC Reserve Word for .th and .ไทย domainname

คำสงวนห้ามใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตคำสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
กษัตริย์ภูมิพล
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กาญจนาภิเษก
การเป็นหญิงโสเภณี
กุมภวาปี
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
คนภูฐาน
คิงภูมิพล
คิงภูมิพลอดุลยเดช
จรัสพรปฏิภาณ
จักรพงษ์ภูวนาถ
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-ภูเก็ต
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดหนองบัวลำภู
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณวไลลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ชัยภูมิ
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ชาวภูฐาน
ดำรงราชานุภาพ
นภาจรจำรัสศรี
นิภานภดล
บดินทรไพศาลโสภณ
บรมพงศาภิมุข
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศสหภาพคอโมโรส
ประเทศสหภาพพม่า
พระมหากษัตริย์ภูมิพล
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ภา
พระองค์หริภา
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าสิริภา
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระอภัยมณี
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พัชรกิติยาภา
พิทยลาภพฤฒิธาดา
พิทยาลาภพฤฒิยากร
พิพิธโภคภูเบนทร์
ภปร
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ภาณุพงศ์พิริยเดช
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภาพวาบหวิว
ภาพสยิว
ภาพหวิว
ภาพโป๊
ภูกระดึง
ภูฐาน
ภูธเรศธำรงศักดิ์
ภูบดีราชหฤทัย
ภูบาลบริรักษ์
ภูพาน
ภูพิง
ภูฟ้าหลวง
ภูมินทรภักดี
ภูมิพล
ภูมิพลอดุลยเดช
ภูวเนตรพิรนทรฤทธิ์
ภูหลวง
ภูเก็ต
ภูเรือ
รัฐสภา
รัฐสภาประเทศไทย
รัฐสภาพ
รัฐสภาไทย
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชาภิเษก
วรจักรธรานุภาพ
วรวัฒน์สุภากร
วิจิตรจิรประภา
วิษณุนาถนิภาธร
ศิริภรณ์โสภณ
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สภา-กาชาด
สภา-กาชาดไทย
สภา-คริสตัลแดง
สภา-คริสตัลแดงไทย
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภา-เสื้ยววงเดือนแดง
สภากาชาด
สภากาชาดไทย
สภาคริสตัลแดง
สภาคริสตัลแดงไทย
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภาเสื้ยววงเดือนแดง
สภาเสื้ยววงเดือนแดงไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
สรรพสาตรศุภกิจ
สหภาพคอโมโรส
สหภาพพม่า
สายสวลีภิรมย์
สิริภาจุฑาภรณ์
สิริราชกฤธภัณ์
สิริโสภาพรรณวดี
สุพรรณภาควดี
สุพรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
หญิงโสเภณี
หนองบัวลำภู
องค์ภา
องค์หริภา
อีเมลภาษาไทย
เกาะภูเก็ต
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
เลิศหล้านภาลัย
เสาวภา
โสเภณี
ไชยาศรีสุริโยภาส

เกณฑ์การพิจารณาชื่อ

๑. ต้องไม่เป็นคําที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ต้องไม่เป็นคําที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึงการใช้คําล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ
๕. ต้องไม่ประกอบด้วยคําหยาบหรือคําที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคําที่มิได้เป็นคําหยาบโดยตัวเอง แต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคํา เป็นต้น
๖. ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะต้องมีจํานวนตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป


Criteria of Domain Name Consideration

1. The words consisting in the domain name shall not relate to the King, the Royal Family and the Royalties, including any place relating to the King the Royal Family and the Royalties.
2. The words consisting in the domain name shall not affect the sensitivity of any religion and belief.
3. The domain name shall not cause the defamation to any person or organization. In addition, using any parodying, satirical, sarcastic words or any other word leading to the conflict and detestation is prohibited.
4. The domain name shall not be the name of any country, province, city or public place.
5. The domain name shall not consist of any vulgar language or be contrary to Thai morality, including any word, which is not the intrinsic vulgar language but it can produce any indecent word by any method (e.g.transformed words).
6. The domain name registered under .ไทย shall consist of 2 Thai alphabets or more.