Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กรมหลวง
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กรุงปักกิ่ง
กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
กรุงเบอร์น
กษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
กาบอง
การเป็นหญิงโสเภณี
กำแพงเพชร
กำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ขวานทอง
ของเสพติด
คนกาบอง
คนคองโก
คนท็องกา
คนบังคลาเทศ
คนฝรั่งเศส
คนมองโกล
คนมองโกเลีย
คนศรีลังกา
คนสิงคโปร์
คนอังกฤษ
คนอัฟริกากลาง
คนฮังการี
คนแองโกลา
คนแอฟริกากลาง
คริสตัลแดง
คริสตัลแดงไทย
คองโก
คำหยาบทั้งหลาย
คิงภูมิพล
คิงภูมิพลอดุลยเดช
คิงส์ตัน
คิงส์ทาวน์
คิงออฟไทยแลนด์
งี่เง่า
จักรพงษ์ภูวนาถ
จักรพรรดิพงศ์
จังหวัด
จังหวัด-กระบี่
จังหวัด-กรุงเทพมหานคร
จังหวัด-กาญจนบุรี
จังหวัด-กาฬสินธุ์
จังหวัด-กำแพงเพชร
จังหวัด-ขอนแก่น
จังหวัด-จันทบุรี
จังหวัด-ฉะเชิงเทรา
จังหวัด-ชลบุรี
จังหวัด-ชัยนาท
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-ชุมพร
จังหวัด-ตรัง
จังหวัด-ตราด
จังหวัด-ตาก
จังหวัด-นครนายก
จังหวัด-นครปฐม
จังหวัด-นครพนม
จังหวัด-นครราชสีมา
จังหวัด-นครศรีธรรมราช
จังหวัด-นครสวรรค์
จังหวัด-นนทบุรี
จังหวัด-นราธิวาส
จังหวัด-น่าน
จังหวัด-บุรีรัมย์
จังหวัด-ปทุมธานี
จังหวัด-ประจวบศีรีขันธ์
จังหวัด-ปราจีนบุรี
จังหวัด-ปัตตานี
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-พะเยา
จังหวัด-พังงา
จังหวัด-พัทลุง
จังหวัด-พิจิตร
จังหวัด-พิษณุโลก
จังหวัด-ภูเก็ต
จังหวัด-มหาสารคาม
จังหวัด-มุกดาหาร
จังหวัด-ยะลา
จังหวัด-ยโสธร
จังหวัด-ระนอง
จังหวัด-ระยอง
จังหวัด-ราชบุรี
จังหวัด-ร้อยเอ็ด
จังหวัด-ลพบุรี
จังหวัด-ลำปาง
จังหวัด-ลำพูน
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัด-สกลนคร
จังหวัด-สงขลา
จังหวัด-สตูล
จังหวัด-สมุทรปราการ
จังหวัด-สมุทรสงคราม
จังหวัด-สมุทรสาคร
จังหวัด-สระบุรี
จังหวัด-สระแก้ว
จังหวัด-สิงห์บุรี
จังหวัด-สุพรรณบุรี
จังหวัด-สุราษฎร์ธานี
จังหวัด-สุรินทร์
จังหวัด-สุโขทัย
จังหวัด-หนองคาย
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัด-อำนาจเจริญ
จังหวัด-อุดรธานี
จังหวัด-อุตรดิตถ์
จังหวัด-อุทัยธานี
จังหวัด-อุบลราชธานี
จังหวัด-อ่างทอง
จังหวัด-เชียงราย
จังหวัด-เชียงใหม่
จังหวัด-เพชรบรูณ์
จังหวัด-เพชรบุรี
จังหวัด-เลย
จังหวัด-แพร่
จังหวัด-แม่ฮ่องสอน
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยะลา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเพชรบรูณ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเลย
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉะเชิงเทรา
ฉัตรมงคล
ชาวกาบอง
ชาวคองโก
ชาวท็องกา
ชาวบังคลาเทศ
ชาวฝรั่งเศส
ชาวมองโกล
ชาวมองโกเลีย
ชาวศรีลังกา
ชาวสิงคโปร์
ชาวอังกฤษ
ชาวอัฟริกากลาง
ชาวฮังการี
ชาวแองโกลา
ชาวแอฟริกากลาง
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ช่วยตัวเอง
ซันโตโดมิงโก
ณรงคหริรักษ์
ดอยตุง
ดอยแม่สลอง
ดำรงราชานุภาพ
ตรัง
ตรีเพ็ชรรุตม์ธำรง
ตลาดกลาง
ตีฉิ่ง
ทางด่วน
ทางพิเศษ
ทิวากรวงศ์ประวัติ
ทีปังกร
ทูลกระหม่อมหญิง
ท็องกา
นราธิปประพันธ์พงศ์
นราธิปพงศ์ประพันธ์
นริศรานุวัดติวงศ์
นั่งเกล้า
นางนกต่อ
นางยวน
นางโลม
บดินทรเทพยวรางกูร
บรมพงศาภิมุข
บริษัทจังหวัด
บริษัทพาณิชย์จังหวัด
บังกี
บังคลาเทศ
บางกอก
บางกุย
บางปะอิน
บางระจัน
บางแสน
บึงกาฬ
บุญบั้งไฟ
บ้านโป่ง
ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศราชอาณาจักรตองกา
ประเทศสาธารณรัฐกาบอง
ประเทศสาธารณรัฐคองโก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐฮังการี
ประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
ประเทศอังกฤษ
ประเทศฮ่องกง
ปอร์โตแปรงซ์
ปะการัง
ปักกิ่ง
ปากช่อง
ผู้ฉิง
ผู้หญิงหากิน
ผู้หญิงโสโครก
ฝรั่งเศส
พงศษดิศรมมหิป
พงัน
พนมรุ้ง
พระบรมราชินีแห่งประเทศไทย
พระบรมวงศ์เธอ
พระพี่นาง
พระพี่นางเธอ
พระพุทธเจ้าหลวง
พระมงกุฎ
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระราชวัง
พระราชวังบางปะอิน
พระราชินีแห่งประเทศไทย
พระร่วง
พระวรวงศ์เธอ
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระองค์ที
พระองค์ภา
พระองค์ศรีรัศมิ์
พระองค์สิริวัณวรี
พระองค์หริภา
พระองค์เจ้า
พระองค์เจ้าทีปังกร
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าสิริภา
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระองค์โสมสวลี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าอู่ทอง
พะงัน
พังงา
พัฒน์พงศ์
พัฒน์พงษ์
พัฒพง
พัฒพงษ์
พัทลุง
พืชมงคล
พุทธองค์
พ่อขุนรามคำแหง
พ่อหลวง
ภาณุพงศ์พิริยเดช
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภูกระดึง
ภูธเรศธำรงศักดิ์
ภูพิง
ภูฟ้าหลวง
ภูหลวง
มงกุฎเกล้า
มรุพงศ์สิริพัฒน์
มหาราชวัง
มหาวชิราลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มองโกล
มองโกเลีย
มันกลาง
ระนอง
ระยอง
ราชวงศ์จักรี
ราชวัง
ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ราชวังบวรวิไชยชาญ
ราชวังบวรสถานพิมุข
ราชอาณาจักรตองกา
ลงแขก
ลอยกระทง
ลำปาง
ลิลองเว
วงศาธิราชสนิท
วชิราลงกรณ์
วอชิงตันดี.ซี.
วัง
วังตะไคร้
วัดระฆัง
วัดแจ้ง
วันฉัตรมงคล
วันพืชมงคล
วันลอยกระทง
วันสงกรานต์
ศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
ศรีลังกา
ศรีสังวาลย์
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สงกรานต์
สงขลา
สงขลานครินทร์
สถิตย์ธำรงสวัสดิ์
สนามหลวง
สภา-คริสตัลแดง
สภา-คริสตัลแดงไทย
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภา-เสื้ยววงเดือนแดง
สภาคริสตัลแดง
สภาคริสตัลแดงไทย
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภาเสื้ยววงเดือนแดง
สภาเสื้ยววงเดือนแดงไทย
สมมติวงศ์วโรทัย
สมุทรสงคราม
สมเด็จพระนางเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระพี่นาง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
สรรพสิทธิประสงค์
สาธารณรัฐกาบอง
สาธารณรัฐคองโก
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐแองโกลา
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
สิงคโปร์
สิงห์บุรี
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สิริธัชสังกาศ
สิ่งเสพติด
สีชัง
สุพรรณหงษ์
หญิงขายตัว
หญิงทางโทรศัพท์
หญิงบริการ
หญิงสกปรก
หญิงสำส่อน
หญิงหากิน
หญิงแพศยา
หญิงโสมม
หญิงโสเภณี
หญิงใจง่าย
หญิงให้บริการ
หนองคาย
หนองบัวลำภู
หนังลามก
หนังสือโป๊
หนังโป๊
หนึ่งตำบล
หมู่เกาะอังกฤษ
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง
องค์กร.ไทย
องค์ดำ
องค์ภา
องค์หริภา
องค์โสม
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อลงกฎกิจปรีชา
อะซุนซิออง
อะเมซซิ่งไทยแลนด์
อังกฤษ
อังการา
อัฟริกากลาง
อัษฎางค์เดชาวุธ
อาซุนซิอง
อิศริยาลงกรณ์
อู่ทองเขตขัตติยนารี
อ่างขาง
อ่างทอง
ฮังการี
ฮ่องกง
เกาะกง
เกาะช้าง
เกาะนางยวน
เกาะปะการัง
เกาะพงัน
เกาะพะงัน
เกาะพังงา
เกาะมันกลาง
เกาะสีชัง
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
เงินพนัน
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
เจ้าฟ้าหญิง
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
เชียงราย
เชียงใหม่
เฒ่าหัวงู
เทววงศ์วโรทัย
เทวะวงศ์วโรปการ
เปียงยาง
เมือง
เมืองคอน
เมืองเหนือ
เมืองไทย
เย็ดแม่ง
เรือหางยาว
เวลลิงตัน
เวียงจันทน์
เสื้ยววงเดือนแดง
เสื้ยววงเดือนแดงไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เฮลซิงกิ
แบงกอก
แม่ปิง
แม่ฟ้าหลวง
แม่สลอง
แม่ฮ่องสอน
แห่งชาติ
แห่งประเทศไทย
แองกวิลลา
แองโกลา
แอฟริกากลาง
โครงการพระราชดำริ
โครงการหลวง
โง่เง่า
ในหลวง
ไกลกังวล

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.