Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กฎหมาย
กฎหมายไทย
กรมขุน
กรมพระ
กรมพระยา
กรมหมื่น
กรมหลวง
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
กลาโหม
กวม
กษัตริย์ภูมิพล
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กัมปาลา
กัมพูชา
กัวลาลัมเปอร์
กัวเตมาลา
กัวเตมาลาซิตี
กาฐมาณฑุ
กุมภวาปี
ข่มขืน
คนกวม
คนกัมพูชา
คนกัวเตมาลา
คนคอมอโรส์
คนคาเมอรูน
คนจาไมกา
คนซานมาริโน
คนซามาว
คนซาเมา
คนซิมบับเว
คนติมอร์ตะวันออก
คนนามิเบีย
คนบาฮามาส์
คนปานามา
คนพม่า
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
คนมองโกล
คนมองโกเลีย
คนมอนต์เซราต์
คนมอริทาเนีย
คนมอริเชียส
คนมอลตา
คนมอลโดวา
คนมัลดีฟ
คนมัลตา
คนมาซีโดเนีย
คนมาดากัสกา
คนมาร์ตินิค
คนมาลาวี
คนมาลี
คนมาเก๊า
คนมาเลย์
คนมาเลเชีย
คนมาเลเซีย
คนลักเซมเบิร์ก
คนสยาม
คนสุรินัม
คนหมู่เกาะจอร์เจีย
คนหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
คนหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
คนหมู่เกาะมาร์แชล
คนหมู่เกาะเวอร์จิน
คนหมู่เกาะโซโลมอน
คนอาร์มีเนีย
คนอาร์เมเนีย
คนอเมริกัน
คนเขมร
คนเซาโตเม
คนเซาโตเมและปรินซิปี
คนเดนมาร์ค
คนเติร์กเมนิสถาน
คนเบลเยียม
คนเมียนมาร์
คนเม็กซิกัน
คนเม็กซิโก
คนเยอรมัน
คนเยเมน
คนเวียตนาม
คนแกมเบีย
คนแคเมอรูน
คนแซมเบีย
คนโคลัมเบีย
คนโคโมโรส์
คนโซมาเลีย
คนโดมินิกา
คนโมซัมบิค
คนโมนาโค
คนโมรอคโค
คนโรมาเนีย
คนโอมาน
คนไมโครนีเชีย
คนไมโครนีเซีย
ความคิดไม่ดี
คอมพิวเตอ
คอมพิวเตอร์
คอมอโรส์
คาร์ทูม
คาเมรูน
คาเมอรูน
คิงภูมิพล
คิงภูมิพลอดุลยเดช
จอมเกล้า
จังหวัด-กรุงเทพมหานคร
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-ชุมพร
จังหวัด-นครปฐม
จังหวัด-นครพนม
จังหวัด-นครราชสีมา
จังหวัด-นครศรีธรรมราช
จังหวัด-บุรีรัมย์
จังหวัด-ปทุมธานี
จังหวัด-มหาสารคาม
จังหวัด-มุกดาหาร
จังหวัด-สมุทรปราการ
จังหวัด-สมุทรสงคราม
จังหวัด-สมุทรสาคร
จังหวัด-เชียงใหม่
จังหวัด-แม่ฮ่องสอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทรมณฑล
จาตุรนต์รัศมี
จาเมกา
จาไมกา
จุลจอมเกล้า
จุฬาจอมเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉัตรมงคล
ชัยภูมิ
ชาวกวม
ชาวกัมพูชา
ชาวกัวเตมาลา
ชาวคอมอโรส์
ชาวคาเมอรูน
ชาวจาไมกา
ชาวซานมาริโน
ชาวซามาว
ชาวซาเมา
ชาวซิมบับเว
ชาวติมอร์ตะวันออก
ชาวนามิเบีย
ชาวบาฮามาส์
ชาวปานามา
ชาวพม่า
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ชาวมองโกล
ชาวมองโกเลีย
ชาวมอนต์เซราต์
ชาวมอริทาเนีย
ชาวมอริเชียส
ชาวมอลตา
ชาวมอลโดวา
ชาวมัลดีฟ
ชาวมัลตา
ชาวมาซีโดเนีย
ชาวมาดากัสกา
ชาวมาร์ตินิค
ชาวมาลาวี
ชาวมาลี
ชาวมาเก๊า
ชาวมาเลย์
ชาวมาเลเชีย
ชาวมาเลเซีย
ชาวลักเซมเบิร์ก
ชาวสยาม
ชาวสุรินัม
ชาวหมู่เกาะจอร์เจีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
ชาวหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ชาวหมู่เกาะมาร์แชล
ชาวหมู่เกาะเวอร์จิน
ชาวหมู่เกาะโซโลมอน
ชาวอาร์มีเนีย
ชาวอาร์เมเนีย
ชาวอเมริกัน
ชาวอเมริกันเหนือ
ชาวอเมริกันใต้
ชาวเขมร
ชาวเซาโตเม
ชาวเซาโตเมและปรินซิปี
ชาวเดนมาร์ค
ชาวเติร์กเมนิสถาน
ชาวเบลเยียม
ชาวเมียนมาร์
ชาวเม็กซิกัน
ชาวเม็กซิโก
ชาวเยอรมัน
ชาวเยเมน
ชาวเวียตนาม
ชาวแกมเบีย
ชาวแคเมอรูน
ชาวแซมเบีย
ชาวโคลัมเบีย
ชาวโคโมโรส์
ชาวโซมาเลีย
ชาวโดมินิกา
ชาวโมซัมบิค
ชาวโมนาโค
ชาวโมรอคโค
ชาวโรมาเนีย
ชาวโอมาน
ชาวไมโครนีเชีย
ชาวไมโครนีเซีย
ชื่อโดเมน
ชื่อโดเมนเนม
ชุมพร
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ซันโตโดมิงโก
ซานมาริโน
ซานมารีโน
ซามาว
ซาเมา
ซิมบับเว
ดอยแม่สลอง
ดัมโบ้
ดามัสกัส
ตรีเพ็ชรรุตม์ธำรง
ตากสินมหาราช
ติมอร์ตะวันออก
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ทิมพู
ทูลกระหม่อมหญิง
ท่าฉลอม
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นฤบาลมุขมาตย์
นอร์ทอเมริกัน
นอร์ทอเมริกา
นอร์ธอเมริกา
นางโลม
นามิเบีย
นิคมอุตสาหกรรม
นีอาเม
บรมพงศาภิมุข
บรมราชเทวี
บริติชมหาสมุทรอินเดีย
บริพัตรสุขุมพันธ์
บอมบ์-เซ็กซ์
บอมบ์เซ็กซ์
บามาโก
บาฮามาส์
บุรีรัมย์
บูจุมบูรา
ปทุมธานี
ปรมินทร์
ประจักษ์ศิลปาคม
ประจิม
ประเทศจาเมกา
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน
ประเทศรัฐเอกราชซามัว
ประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ประเทศราชรัฐโมนาโก
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
ประเทศสหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศสหภาพคอโมโรส
ประเทศสหภาพพม่า
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
ประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา
ประเทศสาธารณรัฐซานมารีโน
ประเทศสาธารณรัฐซิมบับเว
ประเทศสาธารณรัฐซูรินาเม
ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
ประเทศสาธารณรัฐปานามา
ประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกร
ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐมอลตา
ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์
ประเทศสาธารณรัฐมาลาวี
ประเทศสาธารณรัฐมาลี
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประเทศสาธารณรัฐเยเมน
ประเทศสาธารณรัฐแกมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแคเมอรูน
ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน
ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน
ประเทศอาร์มีเนีย
ประเทศเครือรัฐบาฮามาส
ประเทศเครือรัฐโดมินิกา
ประเทศเติร์กเมนิสถาน
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศโซมาเลีย
ประเทศโรมาเนีย
ปรเมนทร
ปรเมนทร์
ปานามา
ปานามาซิตี
ปารามาริโบ
พงศษดิศรมมหิป
พนมรุ้ง
พนมเปญ
พม่า
พรหมวรานุรักษ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระชามาดา
พระนารายณ์มหาราช
พระบรม
พระบรมราชินีแห่งประเทศไทย
พระบรมราชินีไทย
พระบรมวงศ์เธอ
พระบรมโอรสาธิราช
พระบรมโอรสาธิราชไทย
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระปิยมหาราช
พระมงกุฎ
พระมหากษัตริย์ภูมิพล
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์อาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์ไทย
พระรามาธิบดีที่1
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระองค์ศรีรัศมิ์
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระองค์โสมสวลี
พระอภัยมณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระเจ้ารามา
พระแก้วมรกต
พอร์ตมอร์สบี
พิทักษมนตรี
พิมาย
พิไชยมหินทโรดม
พืชมงคล
พุทธมณฑล
พ่อขุนรามคำแหง
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ภูมินทรภักดี
ภูมิพล
ภูมิพลอดุลยเดช
มกุฏราชกุมาร
มงกุฎเกล้า
มรุพงศ์สิริพัฒน์
มวก
มวกเหล็ก
มหาจักรีสิรินธร
มหาชัย
มหาดไทย
มหามาลา
มหาราชวัง
มหาวชิราลงกรณ์
มหาวชิราวุธ
มหาวชิรุณหิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาสมณเจ้า
มหาสารคาม
มหิดล
มหิดลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร
มหิศรราชหฤทัย
มหิศวิรนทรามเรศ
มองโกล
มองโกเลีย
มอนต์เซราต์
มอนเตวิเดโอ
มอริทาเนีย
มอริเชียส
มอร์ฟีน
มอลตา
มอลโดวา
มอสโก
มะนิลา
มันกลาง
มันนอก
มันโรเวีย
มันใน
มัลดีฟ
มัลตา
มัสกัต
มาฆบูชา
มาจูโร
มาซีโดเนีย
มาดริด
มาดากัสกา
มาตยาพิทักษ์
มานากัว
มานามา
มาปูโต
มาร์ตินิค
มาลาวี
มาลาโบ
มาลินีนพดารา
มาลีXXX
มาเก๊า
มาเซรู
มาเล
มาเลย์
มาเลเชีย
มาเลเซีย
มินสก์
มุกดาหาร
มุสลิม
มุฮัมมัด
มเหศวรศิววิลาส
ยามุสซุโกร
ยาม้า
ย่าโม
รถไฟมรณะ
รถไฟสายมรณะ
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
รัฐสุลต่านโอมาน
รัฐเอกราชซามัว
ราชกุมารี
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐโมนาโก
ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ราชวังบวรสถานพิมุข
ราชศักดิ์สโมสร
ราชสีหวิกรม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
รามา
รามาธิบดี
รุ่มร่าม
ลักเซมเบิร์ก
ลาตินอเมริกา
ลิมา
ลุ่มเจ้าพระยา
วรราชาทินัดดามาตุ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดเบญจมบพิตร
วันฉัตรมงคล
วันพืชมงคล
วิมานเมฆ
วิเชียรมาศ
ศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สตอกโฮล์ม
สนามหลวง
สมมตอมรพันธุ์
สมมติวงศ์วโรทัย
สมรรัตนสิริเชษฐ
สมาคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
สมาพันธรัฐสวิส
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุยXXX
สมเด็จพระนางเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระบรม
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
สมเด็จพระพรรวษา
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สมเด็จพระพี่นาง
สมเด็จพระราชินี
สมเด็จพระศรีนครินทรา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
สมเด็จพระเทพ
สมเด็จพระเทพรัตน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพ่อ
สมเด็จมหิดล
สมเด็จย่า
สมเด็จศรีนครินทรา
สมเด็จศรีนครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สยาม
สยามบรมราชกุมารี
สยามมกุฎราชกุมาร
สยามมินทร
สยามมินทร์
สระปทุม
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหภาพคอโมโรส
สหภาพพม่า
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐเม็กซิโก
สาธารณรัฐกัวเตมาลา
สาธารณรัฐซานมารีโน
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐซูรินาเม
สาธารณรัฐนามิเบีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐมอนเตเนโกร
สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
สาธารณรัฐมาดากัสการ์
สาธารณรัฐมาลาวี
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาธารณรัฐโดมินิกัน
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สายสวลีภิรมย์
สาวตามสาย
สำนักนายกรัฐมนตรี
สิมิลัน
สุขุมาลมารศรี
สุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัดา
สุนันทากุมารีรัตน์
สุพรรณภูมิ
สุรินัม
สุวรรณภูมิ
สแปม
หญิงโสมม
หนังลามก
หมู่เกาะจอร์เจีย
หมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
หมู่เกาะบริติช
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
หมู่เกาะมาร์แชล
หมู่เกาะอังกฤษ
หมู่เกาะเวอร์จิน
หมู่เกาะโซโลมอน
หมู่เกาะโอลันด์
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง
หม่อมเจ้า
องค์โสม
อดิศรอุดมศักดิ์
อดิศรอุดมเดช
อดุลยลักษณสมบัติ
อดุลยเดชวิกรม
อมรินทรา
อมเรนทรบดินทร์
ออมสิน
อะเซททิลอัลฟาเมทิลเฟนทานิล
อะเซททิลเมธาดอล
อะเมซซิ่งไทยแลนด์
อัครมเหสี
อัครราชกุมารี
อัมบาบาเน
อัมมาน
อัมรินทรา
อัมรินทร์
อัมสเตอร์ดัม
อัลฟาเซททิลเมธาดอล
อัลฟาเมทิลธิโอเฟนทานิล
อัลฟาเมทิลฟีนทานิล
อัลฟาเมธาดอล
อัลฟาเมโพรดีน
อานันทมหิดล
อาร์มีเนีย
อาร์เมเนีย
อิสลาม
อิสลามาบัด
อีเมล
อีเมลภาษาไทย
อีเมลล์
อีเมลไทย
อีเมล์
อีเมล์ขยะ
อุดมรัตนราษี
อเมริกัน
อเมริกันซามัว
อเมริกา
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
เกาะกวม
เกาะขาม
เกาะมันกลาง
เกาะมันนอก
เกาะมันใน
เกาะสมุย
เกาะสิมิลัน
เกาะหมาก
เกาะเสม็ด
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
เขมร
เครือรัฐบาฮามาส
เครือรัฐโดมินิกา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหิดล
เชียงใหม่
เซาตูเม
เซาท์อเมริกา
เซาธ์อเมริกา
เซาโตเม
เซาโตเมและปรินซิปี
เดนมาร์ค
เติร์กเมนิสถาน
เทพศิรินทรามาตย์
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
เบซิทราไมด์
เบต้ามีโพรดีน
เบต้าเซทิลเมทาดอล
เบต้าเมทาดอล
เบต้าไฮดรอกซี่3เมทิลเฟนทานีล
เบนซีลมอร์ฟีน
เบลเยียม
เบลโมแพน
เบอมิวดา
เบอร์มิวดา
เมดอินไทยแลนด์
เมลล์
เมลัย
เมล์
เมล์ขยะ
เมียนมาร์
เมียนม่า
เมียนหม่า
เมี่ยนม่า
เมี่ยนหม่า
เมือง
เมืองคอน
เมืองเหนือ
เมืองไทย
เมเลเคอ็อก
เม็กซิกัน
เม็กซิโก
เม็กซิโกซิตี
เยรูซาเลม
เยอรมัน
เยเมน
เย็ดแม่
เย็ดแม่ง
เวียตนาม
เสม็ด
เสียม
เหมียนม่า
เหมียนหม่า
เหมี่ยนม่า
เหมี่ยนหม่า
เอ็นจาเมนา
เอ็มไอ
เอ็มไอทีเอช
แกมเบีย
แก้วมณี
แคเมอรูน
แซมเบีย
แม่กก
แม่น้ำแคว
แม่ปิง
แม่ฟ้าหลวง
แม่สลอง
แม่สอด
แม่ฮ่องสอน
แม่เล้า
แสปม
แอมเฟตตามีน
แอมเฟตามีน
แอสมารา
โคลัมเบีย
โคลัมโบ
โคโมโรส์
โซมาเลีย
โดมินิกา
โดเมน
โดเมนเนม
โดโดมา
โมกาดิชู
โมซัมบิค
โมนาโก
โมนาโค
โมรอคโค
โมโรนี
โรม
โรมาเนีย
โลเม
โสมนัสวัฒนาวดี
โสมสวลี
โอมาน
โฮมอเวย์
ใบกระท่อม
ไทยไฟโตเลียม
ไฟโตเลียม
ไมโครนีเชีย
ไมโครนีเซีย

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.