Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

5จี
กษัตริย์อาณาจักรไทย
กษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
กาญจนบุรี
กาญจนาภิเษก
การทุจริต
คนจอร์เจีย
คนจอร์แดน
คนจาไมกา
คนจิบรอลตา
คนจิบูตี
คนจีน
คนทาจิคิสถาน
คนบัลจีเรีย
คนฟิจิ
คนหมู่เกาะจอร์เจีย
คนหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
คนหมู่เกาะเวอร์จิน
คนอัลจีเรีย
คนอาร์เจนตินา
คนอาเซอร์ไบจัน
คนเคอร์จิซ
คนเจอร์ซีย์
คนไนจีเรีย
คนไนเจอร์
จตุจักร
จรัสพรปฏิภาณ
จอมเกล้า
จอร์จทาวน์
จอร์เจีย
จอร์แดน
จักรพงษ์ภูวนาถ
จักรพรรดิพงศ์
จักรี
จักรเจษฎา
จังหวัด
จังหวัด-กระบี่
จังหวัด-กรุงเทพมหานคร
จังหวัด-กาญจนบุรี
จังหวัด-กาฬสินธุ์
จังหวัด-กำแพงเพชร
จังหวัด-ขอนแก่น
จังหวัด-จันทบุรี
จังหวัด-ฉะเชิงเทรา
จังหวัด-ชลบุรี
จังหวัด-ชัยนาท
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-ชุมพร
จังหวัด-ตรัง
จังหวัด-ตราด
จังหวัด-ตาก
จังหวัด-นครนายก
จังหวัด-นครปฐม
จังหวัด-นครพนม
จังหวัด-นครราชสีมา
จังหวัด-นครศรีธรรมราช
จังหวัด-นครสวรรค์
จังหวัด-นนทบุรี
จังหวัด-นราธิวาส
จังหวัด-น่าน
จังหวัด-บุรีรัมย์
จังหวัด-ปทุมธานี
จังหวัด-ประจวบศีรีขันธ์
จังหวัด-ปราจีนบุรี
จังหวัด-ปัตตานี
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-พะเยา
จังหวัด-พังงา
จังหวัด-พัทลุง
จังหวัด-พิจิตร
จังหวัด-พิษณุโลก
จังหวัด-ภูเก็ต
จังหวัด-มหาสารคาม
จังหวัด-มุกดาหาร
จังหวัด-ยะลา
จังหวัด-ยโสธร
จังหวัด-ระนอง
จังหวัด-ระยอง
จังหวัด-ราชบุรี
จังหวัด-ร้อยเอ็ด
จังหวัด-ลพบุรี
จังหวัด-ลำปาง
จังหวัด-ลำพูน
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัด-สกลนคร
จังหวัด-สงขลา
จังหวัด-สตูล
จังหวัด-สมุทรปราการ
จังหวัด-สมุทรสงคราม
จังหวัด-สมุทรสาคร
จังหวัด-สระบุรี
จังหวัด-สระแก้ว
จังหวัด-สิงห์บุรี
จังหวัด-สุพรรณบุรี
จังหวัด-สุราษฎร์ธานี
จังหวัด-สุรินทร์
จังหวัด-สุโขทัย
จังหวัด-หนองคาย
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัด-อำนาจเจริญ
จังหวัด-อุดรธานี
จังหวัด-อุตรดิตถ์
จังหวัด-อุทัยธานี
จังหวัด-อุบลราชธานี
จังหวัด-อ่างทอง
จังหวัด-เชียงราย
จังหวัด-เชียงใหม่
จังหวัด-เพชรบรูณ์
จังหวัด-เพชรบุรี
จังหวัด-เลย
จังหวัด-แพร่
จังหวัด-แม่ฮ่องสอน
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยะลา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเพชรบรูณ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเลย
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทบุรี
จันทรบุรีนฤนาถ
จันทรบุรีสุรนาถ
จันทรมณฑล
จาการ์ตา
จาตุรนต์รัศมี
จาว่า
จาเมกา
จาไมกา
จิตรลดา
จิบรอลตา
จิบูตี
จีน
จีโอ
จีโอทีเอช
จุฑาธุชธราดิลก
จุลจอมเกล้า
จุฬาจอมเกล้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณวไลลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาฯ
ชาวจอร์เจีย
ชาวจอร์แดน
ชาวจาไมกา
ชาวจิบรอลตา
ชาวจิบูตี
ชาวจีน
ชาวทาจิคิสถาน
ชาวบัลจีเรีย
ชาวฟิจิ
ชาวหมู่เกาะจอร์เจีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
ชาวหมู่เกาะเวอร์จิน
ชาวอัลจีเรีย
ชาวอาร์เจนตินา
ชาวอาเซอร์ไบจัน
ชาวเคอร์จิซ
ชาวเจอร์ซีย์
ชาวไนจีเรีย
ชาวไนเจอร์
ตำรวจ
ทาจิคิสถาน
ทุจริต
ธุรกิจ.ไทย
นภาจรจำรัสศรี
นอกประจำการ
น้ำใจ
บริดจ์ทาวน์
บริษัทจังหวัด
บริษัทพาณิชย์จังหวัด
บันจูล
บัลจีเรีย
บางระจัน
บาจัน
บูจุมบูรา
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบศีรีขันธ์
ประจักษ์ศิลปาคม
ประจิม
ประเทศจาเมกา
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศราชอาณาจักรตองกา
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
ประเทศราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประเทศราชอาณาจักรเนปาล
ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศราชอาณาจักรเลโซโท
ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย
ประเทศสาธารณรัฐจิบูตี
ประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประเทศสาธารณรัฐไนเจอร์
ปราจิณกิติบดี
ปราจีนบุรี
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระจ้าวแผ่นดิน
พระบวรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าหลวง
พระมหากษัตริย์อาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระองค์เจ้า
พระองค์เจ้าทีปังกร
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าสิริภา
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าตากสิน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระเจ้ารามา
พระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าลูกเธอ
พระเจ้าหลานเธอ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอู่ทอง
พระเจ้าแผ่นดิน
พิจิตร
พิจิตรเจษฎร์จันทร์
ฟิจิ
มหาจักรีสิรินธร
มหาสมณเจ้า
มาจูโร
ยอดฟ้าจุฬาโลก
รัฐบาลอาณาจักรไทย
ราชวงศ์จักรี
ราชอาณาจักร
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรตองกา
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรบาห์เรน
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจักรสเปน
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรเนปาล
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชอาณาจักรเลโซโท
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ลุ่มเจ้าพระยา
วรจักรธรานุภาพ
วัดเบญจมบพิตร
วัดแจ้ง
วิจิตรจิรประภา
สมเด็จพระนางเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระบรม
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
สมเด็จพระพรรวษา
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สมเด็จพระพี่นาง
สมเด็จพระราชินี
สมเด็จพระศรีนครินทรา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
สมเด็จพระเทพ
สมเด็จพระเทพรัตน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพ่อ
สมเด็จมหิดล
สมเด็จย่า
สมเด็จศรีนครินทรา
สมเด็จศรีนครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สรรพสาตรศุภกิจ
สวนจิตรลดา
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐจอร์เจีย
สาธารณรัฐจิบูตี
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐไนเจอร์
สายใจไทย
สิริภาจุฑาภรณ์
หญิงใจง่าย
หมู่เกาะจอร์เจีย
หมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จิน
หม่อมเจ้า
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อนุวัตรจาตุรนต์
อลงกฎกิจปรีชา
อัลจีเรีย
อาณาจักรไทย
อาบูจา
อาร์เจนตินา
อาเซอร์ไบจัน
อำนาจเจริญ
เคอร์จิซ
เจริญผลพูลสวัสดิ
เจอร์ซีย์
เจแปน
เจ้าพระยา
เจ้าฟ้า
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหิดล
เจ้าฟ้าหญิง
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าฟ้าอุบลรัตน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าอยู่หัว
เซนต์จอนส์
เซนต์จอร์เจส
เวียงจันทน์
เอ็นจาเมนา
แอลเจียร์
โจรใต้
โซจู
ไนจีเรีย
ไนเจอร์

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.