Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กรมหลวง
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กวม
กัลยาณิวัฒนา
กัลยานิวัฒนา
กัวลาลัมเปอร์
กัวเดอลูป
กัวเตมาลา
กัวเตมาลาซิตี
การขายตัว
กินี-บิซาว
กินีบิซาว
กีวี
กุณฑลทิพยวดี
กุมภวาปี
ขวานทอง
ขายตัว
คนกวม
คนกัวเดอลูป
คนกัวเตมาลา
คนกินี-บิซาว
คนกินีบิซาว
คนกีวี
คนคิวบา
คนคูเวต
คนซามาว
คนซาฮาราตะวันตก
คนซิมบับเว
คนติมอร์ตะวันออก
คนตูวาลู
คนทูวาลู
คนนอร์เวย์
คนนิการากัว
คนนิวกินี
คนนิวซีแลนด์
คนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
คนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คนบาร์บิวดา
คนบิซาว
คนบ็อตซวานา
คนปาปัวนิวกินี
คนปารากวัย
คนปาราไกว
คนพะลาว
คนมอลโดวา
คนมาลาวี
คนยูโกสลาเวีย
คนรวันดา
คนลัตเวีย
คนลาว
คนลิธัวเนีย
คนวอลลิซและฟูทานา
คนวานูอาตู
คนสวาซิแลนด์
คนสวิตเซอร์แลนด์
คนสวิส
คนสวีเดน
คนสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
คนสโลวีเนีย
คนสโวาเกีย
คนหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
คนหมู่เกาะเวอร์จิน
คนอิคเวทอเรียลกินี
คนอุรุกวัย
คนอุรุไกว
คนเกาะเวค
คนเคปเวอร์ดี
คนเซนต์คิตต์และเนวิส
คนเนวิส
คนเวลส์
คนเวียตนาม
คนเวเนซูเอลา
คนเอกวาดอร์
คนเอลซัลวาดอร์
คนเฮอร์เซโกวินา
คนแซนด์วิชใต้
คนแลตเวีย
คนแอนติกัว
คนแอนติกัวบาร์บูดา
คนแอนติกัวและบาร์บูดา
คนโบลิเวีย
คนไต้หวัน
คนไอวอรี
ควย
ความคิดไม่ดี
ควีนสิริกิตติ์
ควีนออฟไทยแลนด์
คอมพิวเตอ
คอมพิวเตอร์
คาวโลกีย์
คิงส์ทาวน์
คิวบา
คูเวต
คูเวตซิตี
จอร์จทาวน์
จักรพงษ์ภูวนาถ
จังหวัด
จังหวัด-กระบี่
จังหวัด-กรุงเทพมหานคร
จังหวัด-กาญจนบุรี
จังหวัด-กาฬสินธุ์
จังหวัด-กำแพงเพชร
จังหวัด-ขอนแก่น
จังหวัด-จันทบุรี
จังหวัด-ฉะเชิงเทรา
จังหวัด-ชลบุรี
จังหวัด-ชัยนาท
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-ชุมพร
จังหวัด-ตรัง
จังหวัด-ตราด
จังหวัด-ตาก
จังหวัด-นครนายก
จังหวัด-นครปฐม
จังหวัด-นครพนม
จังหวัด-นครราชสีมา
จังหวัด-นครศรีธรรมราช
จังหวัด-นครสวรรค์
จังหวัด-นนทบุรี
จังหวัด-นราธิวาส
จังหวัด-น่าน
จังหวัด-บุรีรัมย์
จังหวัด-ปทุมธานี
จังหวัด-ประจวบศีรีขันธ์
จังหวัด-ปราจีนบุรี
จังหวัด-ปัตตานี
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-พะเยา
จังหวัด-พังงา
จังหวัด-พัทลุง
จังหวัด-พิจิตร
จังหวัด-พิษณุโลก
จังหวัด-ภูเก็ต
จังหวัด-มหาสารคาม
จังหวัด-มุกดาหาร
จังหวัด-ยะลา
จังหวัด-ยโสธร
จังหวัด-ระนอง
จังหวัด-ระยอง
จังหวัด-ราชบุรี
จังหวัด-ร้อยเอ็ด
จังหวัด-ลพบุรี
จังหวัด-ลำปาง
จังหวัด-ลำพูน
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัด-สกลนคร
จังหวัด-สงขลา
จังหวัด-สตูล
จังหวัด-สมุทรปราการ
จังหวัด-สมุทรสงคราม
จังหวัด-สมุทรสาคร
จังหวัด-สระบุรี
จังหวัด-สระแก้ว
จังหวัด-สิงห์บุรี
จังหวัด-สุพรรณบุรี
จังหวัด-สุราษฎร์ธานี
จังหวัด-สุรินทร์
จังหวัด-สุโขทัย
จังหวัด-หนองคาย
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัด-อำนาจเจริญ
จังหวัด-อุดรธานี
จังหวัด-อุตรดิตถ์
จังหวัด-อุทัยธานี
จังหวัด-อุบลราชธานี
จังหวัด-อ่างทอง
จังหวัด-เชียงราย
จังหวัด-เชียงใหม่
จังหวัด-เพชรบรูณ์
จังหวัด-เพชรบุรี
จังหวัด-เลย
จังหวัด-แพร่
จังหวัด-แม่ฮ่องสอน
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยะลา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเพชรบรูณ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเลย
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จาว่า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณวไลลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชักว่าว
ชาติชั่ว
ชาว
ชาวกรีก
ชาวกรีนาดา
ชาวกรีนแลนด์
ชาวกวม
ชาวกัมพูชา
ชาวกัวเดอลูป
ชาวกัวเตมาลา
ชาวกานา
ชาวกาบอง
ชาวกินี
ชาวกินี-บิซาว
ชาวกินีบิซาว
ชาวกิอานา
ชาวกีวี
ชาวคริสต์
ชาวคริสท์
ชาวคริสเตียน
ชาวคริสเทียน
ชาวคองโก
ชาวคอมอโรส์
ชาวคอสตาริกา
ชาวคาซัคสถาน
ชาวคาทาร์
ชาวคานาดา
ชาวคาเมอรูน
ชาวคิตต์
ชาวคิริบาติ
ชาวคิวบา
ชาวคีนยา
ชาวคูเวต
ชาวจอร์เจีย
ชาวจอร์แดน
ชาวจาไมกา
ชาวจิบรอลตา
ชาวจิบูตี
ชาวจีน
ชาวชิลี
ชาวซานมาริโน
ชาวซามาว
ชาวซาอุดิอาราเบีย
ชาวซาอุฯ
ชาวซาฮาราตะวันตก
ชาวซาเมา
ชาวซิมบับเว
ชาวซิเอรา
ชาวซิเอราลีโอเน
ชาวซีเรีย
ชาวซูดาน
ชาวญี่ปุ่น
ชาวดัชต์
ชาวตรินิแด็ด
ชาวตรินิแด็ดและโทบาโก
ชาวติมอร์ตะวันออก
ชาวตุรกี
ชาวตูนิเชีย
ชาวตูนิเซีย
ชาวตูวาลู
ชาวทรินิแด็ด
ชาวทรินิแด็ดและโทบาโค
ชาวทาจิคิสถาน
ชาวทูนิเชีย
ชาวทูนิเซีย
ชาวทูวาลู
ชาวท็องกา
ชาวนอร์เวย์
ชาวนามิเบีย
ชาวนาอูรู
ชาวนิการากัว
ชาวนิวกินี
ชาวนิวซีแลนด์
ชาวบราซิล
ชาวบรีตัน
ชาวบรูไน
ชาวบอสเนีย
ชาวบอสเนียฯ
ชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบังคลาเทศ
ชาวบัลจีเรีย
ชาวบัลแกเรีย
ชาวบาร์บาโดส
ชาวบาร์บิวดา
ชาวบาร์เบโดส
ชาวบาฮามาส์
ชาวบาเรน
ชาวบิซาว
ชาวบุรุนดี
ชาวบูรุนดี
ชาวบ็อตซวานา
ชาวปรินซิปี
ชาวปากีสถาน
ชาวปานามา
ชาวปาปัวนิวกินี
ชาวปารากวัย
ชาวปาราไกว
ชาวฝรั่งเศส
ชาวพม่า
ชาวพะลาว
ชาวพะเลา
ชาวฟิจิ
ชาวฟินแลนด์
ชาวฟิลิปปินส์
ชาวฟิลิปปิโน
ชาวฟิลิปินส์
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ชาวภูฐาน
ชาวมองโกล
ชาวมองโกเลีย
ชาวมอนต์เซราต์
ชาวมอริทาเนีย
ชาวมอริเชียส
ชาวมอลตา
ชาวมอลโดวา
ชาวมัลดีฟ
ชาวมัลตา
ชาวมาซีโดเนีย
ชาวมาดากัสกา
ชาวมาร์ตินิค
ชาวมาลาวี
ชาวมาลี
ชาวมาเก๊า
ชาวมาเลย์
ชาวมาเลเชีย
ชาวมาเลเซีย
ชาวยิบรอลตา
ชาวยุโรป
ชาวยูกานดา
ชาวยูเครน
ชาวยูโกสลาเวีย
ชาวรวันดา
ชาวรัสเชีย
ชาวรัสเซีย
ชาวลักเซมเบิร์ก
ชาวลัตเวีย
ชาวลาว
ชาวลิคช์เต็นสไตน์
ชาวลิธัวเนีย
ชาวลิบยา
ชาวลิเบีย
ชาวลีโอเน
ชาววอลลิซและฟูทานา
ชาววานูอาตู
ชาวศรีลังกา
ชาวสก็อต
ชาวสยาม
ชาวสวาซิแลนด์
ชาวสวิตเซอร์แลนด์
ชาวสวิส
ชาวสวีเดน
ชาวสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
ชาวสิงคโปร์
ชาวสุรินัม
ชาวสเปญ
ชาวสเปน
ชาวสโลวีเนีย
ชาวสโวาเกีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
ชาวหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ชาวหมู่เกาะมาร์แชล
ชาวหมู่เกาะเวอร์จิน
ชาวหมู่เกาะโซโลมอน
ชาวออซซี่
ชาวออสเตรีย
ชาวออสเตรเลีย
ชาวอังกฤษ
ชาวอัฟกานิสถาน
ชาวอัฟริกากลาง
ชาวอัฟริกาใต้
ชาวอัลจีเรีย
ชาวอัลบาเนีย
ชาวอาฟริกาใต้
ชาวอาร์มีเนีย
ชาวอาร์เจนตินา
ชาวอาร์เมเนีย
ชาวอาหรับ
ชาวอาเซอร์ไบจัน
ชาวอิคเวทอเรียลกินี
ชาวอิตาลี
ชาวอินเดีย
ชาวอินโดนีเชีย
ชาวอินโดนีเซีย
ชาวอินโดฯ
ชาวอิรัค
ชาวอิสราเอล
ชาวอิหร่าน
ชาวอียิปต์
ชาวอุซเบคิสถาน
ชาวอุรุกวัย
ชาวอุรุไกว
ชาวอูกานดา
ชาวอเมริกัน
ชาวอเมริกันเหนือ
ชาวอเมริกันใต้
ชาวฮอนดูรัส
ชาวฮังการี
ชาวเกาหลีเหนือ
ชาวเกาหลีใต้
ชาวเกาะเวค
ชาวเกิร์นเซย์
ชาวเขมร
ชาวเคนยา
ชาวเคปเวอร์ดี
ชาวเคอร์จิซ
ชาวเจอร์ซีย์
ชาวเช็ค
ชาวเซนต์คิตต์และเนวิส
ชาวเซนต์ลูเชีย
ชาวเซนต์ลูเซีย
ชาวเซนต์เฮเลนา
ชาวเซย์แฌลส์
ชาวเซาโตเม
ชาวเซาโตเมและปรินซิปี
ชาวเซิร์บ
ชาวเซเนกอล
ชาวเซเนกัล
ชาวเดนมาร์ค
ชาวเติร์ก
ชาวเติร์กเมนิสถาน
ชาวเนปาล
ชาวเนวิส
ชาวเนเธอร์แลนด์
ชาวเบนิน
ชาวเบลารุส
ชาวเบลิซ
ชาวเบลีซ
ชาวเบลเยียม
ชาวเบอร์คินา
ชาวเปรู
ชาวเปอร์โตริโก
ชาวเมียนมาร์
ชาวเม็กซิกัน
ชาวเม็กซิโก
ชาวเยอรมัน
ชาวเยเมน
ชาวเลบานอน
ชาวเลโซโธ
ชาวเวลส์
ชาวเวียตนาม
ชาวเวเนซูเอลา
ชาวเอกวาดอร์
ชาวเอธิโอเปีย
ชาวเอริเทรีย
ชาวเอลซัลวาดอร์
ชาวเอสโตเนีย
ชาวเอสโทเนีย
ชาวเฮติ
ชาวเฮอร์เซโกวินา
ชาวแกมเบีย
ชาวแคนาดา
ชาวแคเมอรูน
ชาวแช็ด
ชาวแซนด์วิชใต้
ชาวแซมเบีย
ชาวแทนซาเนีย
ชาวแลตเวีย
ชาวแองโกลา
ชาวแอนดอร์รา
ชาวแอนติกัว
ชาวแอนติกัวบาร์บูดา
ชาวแอนติกัวและบาร์บูดา
ชาวแอนโดรา
ชาวแอฟริกา
ชาวแอฟริกากลาง
ชาวโครเอเซีย
ชาวโครแอ็ต
ชาวโคลัมเบีย
ชาวโคโมโรส์
ชาวโซมาเลีย
ชาวโดมินิกา
ชาวโทบาโก
ชาวโทบาโค
ชาวโทโก
ชาวโบลิเวีย
ชาวโปรตุเกส
ชาวโปแลนด์
ชาวโมซัมบิค
ชาวโมนาโค
ชาวโมรอคโค
ชาวโรมาเนีย
ชาวโอมาน
ชาวไซปรัส
ชาวไต้หวัน
ชาวไทย
ชาวไนจีเรีย
ชาวไนเจอร์
ชาวไมโครนีเชีย
ชาวไมโครนีเซีย
ชาวไลบีเรีย
ชาวไอซ์แลนด์
ชาวไอริช
ชาวไอร์แลนด์
ชาวไอวอรี
ชาวไฮติ
ชินวรศิริวัฒน์
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ช่วยตัวเอง
ซันซัลวาดอร์
ซามาว
ซาราเยโว
ซาฮาราตะวันตก
ซิมบับเว
ซูวา
ดับบลิวไอ
ตาระวา
ตำรวจ
ติมอร์ตะวันออก
ตูวาลู
ถาวรวรยศ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปเอเชีย
ทวีปแอฟริกา
ทางด่วน
ทิวดอร์วอทช
ทิวากรวงศ์ประวัติ
ทูวาลู
นครรัฐวาติกัน
นครสวรรค์
นครสวรรค์วรพินิต
นครสวรรค์ศักดิพินิต
นราธิวาส
นราธิวาสราชนครินทร์
นรินทรเทวี
นริศรานุวัดติวงศ์
นอร์เวย์
นางยวน
นาฬิกาทิวดอร์
นิการากัว
นิวกินี
นิวซีแลนด์
นิวยอก
นิวยอกร์
นิวยอค
นิวยอคร์
นิวยอร์ก
นิวยอร์ค
นิวเดลี
นเรศร์วรฤทธิ์
บดินทรเทพยวรางกูร
บรมราชเทวี
บราซซาวิล
บราติสลาวา
บริดจ์ทาวน์
บริษัทจังหวัด
บริษัทพาณิชย์จังหวัด
บวชนาค
บวรวิไชยชาญ
บอตสวานา
บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บันดาร์เสรีเบกาวัน
บัวลอย
บัวโนสไอเรส
บาร์บิวดา
บิซาว
บูเวต
บ็อตซวานา
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบศีรีขันธ์
ประเทศตูวาลู
ประเทศนครรัฐวาติกัน
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศปาปัวนิวกินี
ประเทศรัฐคูเวต
ประเทศรัฐเอกราชซามัว
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส
ประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา
ประเทศสาธารณรัฐคิวบา
ประเทศสาธารณรัฐซิมบับเว
ประเทศสาธารณรัฐนิการากัว
ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสาธารณรัฐปารากวัย
ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา
ประเทศสาธารณรัฐมาลาวี
ประเทศสาธารณรัฐรวันดา
ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย
ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
ประเทศสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ประเทศสาธารณรัฐเคปเวิร์ด
ประเทศสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
ประเทศสาธารณรัฐโบลิเวีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
ประเทศสโลวะเกีย
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ประเทศเวลส์
ประเทศไอวอรี่โคสต์
ปอร์โต-โนโว
ปาปัวนิวกินี
ปารากวัย
ปาราไกว
พรหมวรานุรักษ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระจ้าวแผ่นดิน
พระนเรศวร
พระบรมวงศ์เธอ
พระบวรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระพุทธเจ้าหลวง
พระราชวัง
พระราชวังบางปะอิน
พระร่วง
พระวรชายา
พระวรวงศ์เธอ
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระองค์สิริวัณวรี
พระองค์โสมสวลี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระเจ้าอยู่หัว
พระแก้วมรกต
พอร์ตวิลา
พะลาว
พิทักษ์เทเวศร์
พิศาลบวรศักดิ์
พ่อหลวง
ฟรีทาวน์
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภาพวาบหวิว
ภาพสยิว
ภาพหวิว
ภูฟ้าหลวง
ภูวเนตรพิรนทรฤทธิ์
ภูหลวง
มวก
มวกเหล็ก
มหาราชวัง
มหาวชิราลงกรณ์
มหาวชิราวุธ
มหาวชิรุณหิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหิศวิรนทรามเรศ
มอนเตวิเดโอ
มอลโดวา
มันโรเวีย
มานากัว
มาลาวี
มเหศวรศิววิลาส
ยั่ว
ยั่วยวน
ยิว
ยูโกสลาเวีย
รวันดา
รัฐคูเวต
รัฐเอกราชซามัว
ราชวงศ์จักรี
ราชวัง
ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ราชวังบวรวิไชยชาญ
ราชวังบวรสถานพิมุข
ราชสีหวิกรม
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
ริเวอร์แคว
รูปวาบหวิว
รูปหวิว
ลัตเวีย
ลาว
ลิธัวเนีย
ลิลองเว
ลีเบรอวิล
วงศาธิราชสนิท
วชิรญาณวโรรส
วชิราลงกรณ์
วชิราวุธ
วชิรุณหิศ
วรจักรธรานุภาพ
วรราชาทินัดดามาตุ
วรวัฒน์สุภากร
วรศักดาพิศาล
วรเสรฐสุดา
วอชิงตันดี.ซี.
วอร์ซอ
วอลลิซและฟูทานา
วัง
วังตะไคร้
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระเชตุพน
วัดพระแก้ว
วัดระฆัง
วัดอรุณ
วัดเบญจมบพิตร
วัดแจ้ง
วัดโพธิ์
วัน
วันฉัตรมงคล
วันพืชมงคล
วันลอยกระทง
วันวิสาขบูชา
วันสงกรานต์
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันแรกนาขวัญ
วัลเลตตา
วากาดูกู
วาดุซ
วาติกัน
วานูอาตู
วาบหวิว
วิกตอเรีย
วิจิตรจิรประภา
วิดีโอสยิว
วิดีโอโป๊
วินด์ฮุก
วิมานเมฆ
วิลนีอุส
วิวิธวรรณปรีชา
วิษณุนาถนิภาธร
วิสาขบูชา
วิสิทธิกษัตริย์
วิเชียรมาศ
วี-ซ่า
ศรีสวรินทิรา
ศรีสังวาลย์
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถิตย์ธำรงสวัสดิ์
สนามหลวง
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภา-เสื้ยววงเดือนแดง
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภาเสื้ยววงเดือนแดง
สภาเสื้ยววงเดือนแดงไทย
สมมติวงศ์วโรทัย
สมาพันธรัฐสวิส
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระพรรวษา
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สยิว
สระแก้ว
สวนจิตรลดา
สวรรควิสัยนรบดี
สวรรคโลกลักษณวดี
สวัสดิวัดนวิศิษฏ์
สวัสดี
สวาซิแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวิส
สวีเดน
สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส
สาธารณรัฐกัวเตมาลา
สาธารณรัฐคิวบา
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐนิการากัว
สาธารณรัฐบอตสวานา
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐปารากวัย
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมาลาวี
สาธารณรัฐรวันดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐลิทัวเนีย
สาธารณรัฐวานูอาตู
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
สาธารณรัฐเคปเวิร์ด
สาธารณรัฐเอกวาดอร์
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
สาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐโบลิเวีย
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
สายสวลีภิรมย์
สาวตามสาย
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สิรวัณวรี
สิริวัฒนาพรรณวดี
สิริโสภาพรรณวดี
สุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัดา
สุพรรณภาควดี
สุวรรณภูมิ
สุวัทนา
สโลวะเกีย
สโลวีเนีย
สโวาเกีย
หญิงขายตัว
หนองบัวลำภู
หมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จิน
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง
หวย
หัวหิน
อดุลยเดชวิกรม
อนุวัตรจาตุรนต์
อรรควรราชกัลยา
ออตตาวา
อัครราชเทวี
อันดอร์ราลาเวลลา
อันตานานาริโว
อัษฎางค์เดชาวุธ
อิคเวทอเรียลกินี
อีตัว
อุรุกวัย
อุรุไกว
อเมริกันซามัว
ฮาวานา
ฮาวาย
เกวียน
เกาะกวม
เกาะนางยวน
เกาะบูเวต
เกาะพร้าว
เกาะหยวก
เกาะหวาย
เกาะเวค
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
เขาเขียว
เคปทาวน์
เคปเวอร์ดี
เจริญผลพูลสวัสดิ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าอยู่หัว
เซนต์คิตต์และเนวิส
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
เฒ่าหัวงู
เทพสุดาวดี
เทลอาวีฟ
เทววงศ์วโรทัย
เทวะวงศ์วโรปการ
เทเวศร์วัชรินทร์
เนตเวร์ก
เนตเวร์ค
เนตเวิร์ก
เนตเวิร์ค
เนวิส
เน็ตเวร์ก
เน็ตเวร์ค
เน็ตเวิร์ก
เน็ตเวิร์ค
เบอมิวดา
เบอร์มิวดา
เยเรวาน
เรคยาวิก
เรือหางยาว
เลว
เวลลิงตัน
เวลส์
เวอริซัน
เวิรล์ดวายเว็บ
เวิร์ดวายเว็บ
เวิร์ลดวายเว็บ
เวิร์ลวายเว็บ
เวิล์ดวายเว็บ
เวียงจันทน์
เวียตนาม
เวียนนา
เวเนซูเอลา
เว็บ
เว็บไซด์
เว็บไซต์
เสาวภา
เสื้ยววงเดือนแดง
เสื้ยววงเดือนแดงไทย
เหล้าขาว
เหล้าวิสกี้
เหล้าไวน์
เอกวาดอร์
เอลซัลวาดอร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เฮอร์เซโกวินา
แก้วมณี
แซนด์วิชใต้
แปดริ้ว
แม่น้ำแคว
แม่ฟ้าหลวง
แรกนาขวัญ
แลตเวีย
แองกวิลลา
แอนติกัว
โครงการหลวง
โตเกียว
โบลิเวีย
โสมนัสวัฒนาวดี
โสมสวลี
โฮมอเวย์
ในหลวง
ไกรสรวิชิต
ไกลกังวล
ไต้หวัน
ไอวอรี
ไอวอรี่โคสต์

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.