Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
กษัตริย์ภูมิพล
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กาญจนาภิเษก
การเป็นหญิงโสเภณี
กุมภวาปี
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
คนภูฐาน
คิงภูมิพล
คิงภูมิพลอดุลยเดช
จรัสพรปฏิภาณ
จักรพงษ์ภูวนาถ
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-ภูเก็ต
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดหนองบัวลำภู
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณวไลลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ชัยภูมิ
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ชาวภูฐาน
ดำรงราชานุภาพ
นภาจรจำรัสศรี
นิภานภดล
บดินทรไพศาลโสภณ
บรมพงศาภิมุข
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศสหภาพคอโมโรส
ประเทศสหภาพพม่า
พระมหากษัตริย์ภูมิพล
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ภา
พระองค์หริภา
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าสิริภา
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระอภัยมณี
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พัชรกิติยาภา
พิทยลาภพฤฒิธาดา
พิทยาลาภพฤฒิยากร
พิพิธโภคภูเบนทร์
ภปร
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ภาณุพงศ์พิริยเดช
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภาพวาบหวิว
ภาพสยิว
ภาพหวิว
ภาพโป๊
ภูกระดึง
ภูฐาน
ภูธเรศธำรงศักดิ์
ภูบดีราชหฤทัย
ภูบาลบริรักษ์
ภูพาน
ภูพิง
ภูฟ้าหลวง
ภูมินทรภักดี
ภูมิพล
ภูมิพลอดุลยเดช
ภูวเนตรพิรนทรฤทธิ์
ภูหลวง
ภูเก็ต
ภูเรือ
รัฐสภา
รัฐสภาประเทศไทย
รัฐสภาพ
รัฐสภาไทย
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชาภิเษก
วรจักรธรานุภาพ
วรวัฒน์สุภากร
วิจิตรจิรประภา
วิษณุนาถนิภาธร
ศิริภรณ์โสภณ
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สภา-กาชาด
สภา-กาชาดไทย
สภา-คริสตัลแดง
สภา-คริสตัลแดงไทย
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภา-เสื้ยววงเดือนแดง
สภากาชาดไทย
สภาคริสตัลแดง
สภาคริสตัลแดงไทย
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภาเสื้ยววงเดือนแดง
สภาเสื้ยววงเดือนแดงไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
สรรพสาตรศุภกิจ
สหภาพคอโมโรส
สหภาพพม่า
สายสวลีภิรมย์
สิริภาจุฑาภรณ์
สิริราชกฤธภัณ์
สิริโสภาพรรณวดี
สุพรรณภาควดี
สุพรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
หญิงโสเภณี
หนองบัวลำภู
องค์ภา
องค์หริภา
อีเมลภาษาไทย
เกาะภูเก็ต
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
เลิศหล้านภาลัย
เสาวภา
โสเภณี
ไชยาศรีสุริโยภาส

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.