Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กฎหมาย
กฎหมายไทย
กรมพระยา
กระเทย
กระเทยไทย
กษัตริย์
กษัตริย์ภูมิพล
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์อาณาจักรไทย
กษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
กษัตริย์ไทย
กัลยาณิวัฒนา
กัลยานิวัฒนา
กัลยาสุนทร
กาชาดไทย
การขายตัว
การเสพยา
กำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
กุณฑลทิพยวดี
กู้เกียรติไทย
ขัตติยกัลยา
ขายตัว
ขี้ยา
คนคีนยา
คนจอร์เจีย
คนซาอุดิอาราเบีย
คนซีเรีย
คนตูนิเชีย
คนตูนิเซีย
คนทูนิเชีย
คนทูนิเซีย
คนนอร์เวย์
คนนามิเบีย
คนบอสเนีย
คนบอสเนียฯ
คนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
คนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คนบัลจีเรีย
คนบัลแกเรีย
คนปารากวัย
คนมองโกเลีย
คนมอริทาเนีย
คนมอริเชียส
คนมาซีโดเนีย
คนมาเลย์
คนมาเลเชีย
คนมาเลเซีย
คนยิบรอลตา
คนยุโรป
คนยูกานดา
คนยูเครน
คนยูโกสลาเวีย
คนรัสเชีย
คนรัสเซีย
คนลัตเวีย
คนลิธัวเนีย
คนลิบยา
คนลิเบีย
คนสยาม
คนสโลวีเนีย
คนสโวาเกีย
คนหมู่เกาะจอร์เจีย
คนหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
คนออสเตรีย
คนออสเตรเลีย
คนอัลจีเรีย
คนอัลบาเนีย
คนอาร์มีเนีย
คนอาร์เมเนีย
คนอิคเวทอเรียลกินี
คนอินเดีย
คนอินโดนีเชีย
คนอินโดนีเซีย
คนอียิปต์
คนอุรุกวัย
คนเกิร์นเซย์
คนเคนยา
คนเจอร์ซีย์
คนเซนต์ลูเชีย
คนเซนต์ลูเซีย
คนเซย์แฌลส์
คนเบลเยียม
คนเมียนมาร์
คนเยอรมัน
คนเยเมน
คนเวียตนาม
คนเอธิโอเปีย
คนเอริเทรีย
คนเอสโตเนีย
คนเอสโทเนีย
คนแกมเบีย
คนแซมเบีย
คนแทนซาเนีย
คนแลตเวีย
คนโครเอเซีย
คนโคลัมเบีย
คนโซมาเลีย
คนโบลิเวีย
คนโรมาเนีย
คนไทย
คนไนจีเรีย
คนไมโครนีเชีย
คนไมโครนีเซีย
คนไลบีเรีย
คริสตัลแดงไทย
คริสเตียน
ควย
ควีนออฟไทยแลนด์
คาวโลกีย์
คำหยาบทั้งหลาย
คิงภูมิพลอดุลยเดช
คิงออฟไทยแลนด์
คีนยา
จอร์เจีย
จังหวัด-ชัยนาท
จังหวัด-ชัยภูมิ
จังหวัด-นครนายก
จังหวัด-บุรีรัมย์
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-พะเยา
จังหวัด-ยะลา
จังหวัด-ยโสธร
จังหวัด-ระยอง
จังหวัด-ร้อยเอ็ด
จังหวัด-สุโขทัย
จังหวัด-หนองคาย
จังหวัด-อุทัยธานี
จังหวัด-เชียงราย
จังหวัด-เชียงใหม่
จังหวัด-เลย
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครนายก
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดระยอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเลย
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉิบหาย
ชัยนาท
ชัยนาทนเรนทร
ชัยพัฒนา
ชัยภูมิ
ชาติไทย
ชาวคริสเตียน
ชาวคริสเทียน
ชาวคีนยา
ชาวจอร์เจีย
ชาวซาอุดิอาราเบีย
ชาวซีเรีย
ชาวตูนิเชีย
ชาวตูนิเซีย
ชาวทูนิเชีย
ชาวทูนิเซีย
ชาวนอร์เวย์
ชาวนามิเบีย
ชาวบอสเนีย
ชาวบอสเนียฯ
ชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบัลจีเรีย
ชาวบัลแกเรีย
ชาวปารากวัย
ชาวมองโกเลีย
ชาวมอริทาเนีย
ชาวมอริเชียส
ชาวมาซีโดเนีย
ชาวมาเลย์
ชาวมาเลเชีย
ชาวมาเลเซีย
ชาวยิบรอลตา
ชาวยุโรป
ชาวยูกานดา
ชาวยูเครน
ชาวยูโกสลาเวีย
ชาวรัสเชีย
ชาวรัสเซีย
ชาวลัตเวีย
ชาวลิธัวเนีย
ชาวลิบยา
ชาวลิเบีย
ชาวสยาม
ชาวสโลวีเนีย
ชาวสโวาเกีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
ชาวออสเตรีย
ชาวออสเตรเลีย
ชาวอัลจีเรีย
ชาวอัลบาเนีย
ชาวอาร์มีเนีย
ชาวอาร์เมเนีย
ชาวอิคเวทอเรียลกินี
ชาวอินเดีย
ชาวอินโดนีเชีย
ชาวอินโดนีเซีย
ชาวอียิปต์
ชาวอุรุกวัย
ชาวเกิร์นเซย์
ชาวเคนยา
ชาวเจอร์ซีย์
ชาวเซนต์ลูเชีย
ชาวเซนต์ลูเซีย
ชาวเซย์แฌลส์
ชาวเบลเยียม
ชาวเมียนมาร์
ชาวเยอรมัน
ชาวเยเมน
ชาวเวียตนาม
ชาวเอธิโอเปีย
ชาวเอริเทรีย
ชาวเอสโตเนีย
ชาวเอสโทเนีย
ชาวแกมเบีย
ชาวแซมเบีย
ชาวแทนซาเนีย
ชาวแลตเวีย
ชาวโครเอเซีย
ชาวโคลัมเบีย
ชาวโซมาเลีย
ชาวโบลิเวีย
ชาวโรมาเนีย
ชาวไทย
ชาวไนจีเรีย
ชาวไมโครนีเชีย
ชาวไมโครนีเซีย
ชาวไลบีเรีย
ช่วยตัวเอง
ซาราเยโว
ซาอุดิอาราเบีย
ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
ดอนหอยหลอด
ดอยตุง
ดอยสุเทพ
ดอยอินทนนท์
ดอยแม่สลอง
ติดยา
ตูนิเชีย
ตูนิเซีย
ถาวรวรยศ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปเอเชีย
ทหาร.ไทย
ทหารบกไทย
ทหารอากาศไทย
ทหารเรือไทย
ทิพยรัตนกิริฎกุลินี
ทูนิเชีย
ทูนิเซีย
ธุรกิจ.ไทย
นครนายก
นครเบยรูท
นครเบย์รูท
นครไชยศรีสุรเดช
นฤบาลมุขมาตย์
นอร์เวย์
นางยวน
นามิเบีย
นิวยอก
นิวยอกร์
นิวยอค
นิวยอคร์
นิวยอร์ก
นิวยอร์ค
นิโคเซีย
บดินทรเทพยวรางกูร
บราซิเลีย
บริติชมหาสมุทรอินเดีย
บริษัทพาณิชย์จังหวัด
บวรวิไชยชาญ
บอย-เซ็ก
บอย-เซ็กซ์
บอยเซ็ก
บอยเซ็กซ์
บอสเนีย
บอสเนียฯ
บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัลกาเรีย
บัลจีเรีย
บัวลอย
บางกุย
บุรีรัมย์
บ้านปลายเนิน
ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศยูเครน
ประเทศรัฐเอริเทรีย
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
ประเทศสหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย
ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย
ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
ประเทศสาธารณรัฐปารากวัย
ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ประเทศสาธารณรัฐยูกันดา
ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย
ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประเทศสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ประเทศสาธารณรัฐเคนยา
ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ประเทศสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
ประเทศสาธารณรัฐเยเมน
ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐแกมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ประเทศสาธารณรัฐโครเอเชีย
ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลิเวีย
ประเทศสาธารณรัฐไลบีเรีย
ประเทศสโลวะเกีย
ประเทศอาร์มีเนีย
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศเซนต์ลูเซีย
ประเทศโซมาเลีย
ประเทศโรมาเนีย
ประเทศไทย
ปารากวัย
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครศรีอยุธยา
พระนารายณ์
พระนารายณ์มหาราช
พระบรมราชินีแห่งประเทศไทย
พระบรมราชินีไทย
พระบรมโอรสาธิราชไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปิยมหาราช
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระมหากษัตริย์ภูมิพล
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์อาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์ไทย
พระราชินีแห่งประเทศไทย
พระราชินีไทย
พระวรชายา
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระอภัยมณี
พระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าอยู่หัว
พระเยซู
พริทอเรีย
พอร์ตหลุยส์
พะเยา
พัชรกิติยาภา
พัทยา
พายัพ
พิทยลาภพฤฒิธาดา
พิทยาลาภพฤฒิยากร
พิมาย
พิไชยมหินทโรดม
ภาณุพงศ์พิริยเดช
ภาพสยิว
ภูบดีราชหฤทัย
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาชัย
มหาดไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหิดลอดุลยเดช
มหิศรราชหฤทัย
มองโกเลีย
มอริทาเนีย
มอริเชียส
มันโรเวีย
มาซีโดเนีย
มาตยาพิทักษ์
มาเลย์
มาเลเชีย
มาเลเซีย
ยกซด
ยอดฟ้าจุฬาโลก
ยะลา
ยั่ว
ยั่วยวน
ยาขยัน
ยาบ้า
ยามุสซุโกร
ยาม้า
ยาสูบ
ยาอุนเด
ยาเสพ
ยาเสพติด
ยาเสพติดแอลเอสดี
ยาเส้น
ยาไอซ์
ยิบรอลตา
ยิว
ยุโรป
ยูกานดา
ยูรอปคาร์
ยูราเฟรเชีย
ยูราเฟรเซีย
ยูเครน
ยูเรเชีย
ยูเรเซีย
ยูโกสลาเวีย
ยโสธร
ย่าโม
รถไฟสายมรณะ
ระยอง
ระยำ
รัฐธรรมนูญไทย
รัฐบาล.ไทย
รัฐบาลประเทศไทย
รัฐบาลอาณาจักรไทย
รัฐบาลไทย
รัฐสภาประเทศไทย
รัฐสภาไทย
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
รัฐเอริเทรีย
รัสเชีย
รัสเซีย
ราชการไทย
ราชวังบวรวิไชยชาญ
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชินีไทย
ริยาด
ร้อยเอ็ด
ร้านค้าไทย
ลอยกระทง
ลัตเวีย
ลิธัวเนีย
ลิบยา
ลิเบีย
ลุ่มเจ้าพระยา
ลูบลิยานา
วัฒนธรรมไทย
วันลอยกระทง
วิกตอเรีย
วิดีโอสยิว
วิสิทธิกษัตริย์
วิเชียรมาศ
ศรีสังวาลย์
ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ศรีสุริเยนทรา
ศึกษา.ไทย
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สถิตย์ธำรงสวัสดิ์
สถิตย์สถาพร
สภา-กาชาดไทย
สภา-คริสตัลแดงไทย
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภา-เสื้ยววงเดือนแดง
สภากาชาดไทย
สภาคริสตัลแดงไทย
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภาเสื้ยววงเดือนแดง
สภาเสื้ยววงเดือนแดงไทย
สมมติวงศ์วโรทัย
สมุยXXX
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จย่า
สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สยาม
สยามบรมราชกุมารี
สยามมกุฎราชกุมาร
สยามมินทร
สยามมินทร์
สยิว
สวรรควิสัยนรบดี
สหพันธรัฐรัสเซีย
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐจอร์เจีย
สาธารณรัฐตูนิเซีย
สาธารณรัฐนามิเบีย
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
สาธารณรัฐปารากวัย
สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
สาธารณรัฐยูกันดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐลิทัวเนีย
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐแอลเบเนีย
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาธารณรัฐโบลิเวีย
สาธารณรัฐไลบีเรีย
สายสวลีภิรมย์
สายใจไทย
สาวตามสาย
สำนักนายกรัฐมนตรี
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สุดารัตนราชประยูร
สุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัดา
สุริโยทัย
สุโขทัย
สโกเปีย
สโลวะเกีย
สโลวีเนีย
สโวาเกีย
หญิงขายตัว
หญิงแพศยา
หญิงใจง่าย
หนองคาย
หมู่เกาะจอร์เจีย
หมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
หวย
องค์กร.ไทย
อดุลยลักษณสมบัติ
อดุลยเดช
อดุลยเดชวิกรม
อทิตยาทรกิติคุณ
อยุธยา
อรรควรราชกัลยา
ออนไลน์ไทย
ออสเตรีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเฮ้าส์
อะเมซซิ่งไทยแลนด์
อันซีนไทยแลนด์
อัลจีเรีย
อัลบาเนีย
อาคเนย์
อาณาจักรไทย
อาร์มีเนีย
อาร์เมเนีย
อาหารไทย
อาเซียน
อาเซี่ยน
อิคเวทอเรียลกินี
อินเดีย
อินโดนีเชีย
อินโดนีเซีย
อิศริยาลงกรณ์
อี-เบย์
อียิปต์
อีเมลภาษาไทย
อีเมลไทย
อีเมล์ขยะ
อุทัยธานี
อุรุกวัย
อู่ทองเขตขัตติยนารี
ฮานอย
ฮาวาย
เกลียดคนไทย
เกลียดประเทศไทย
เกวียน
เกาะนางยวน
เกาะสมุย
เกาะหยวก
เกาะหวาย
เกาะเหลายา
เกิร์นเซย์
เขาตะเกียบ
เขาเขียว
เคนยา
เครือรัฐออสเตรเลีย
เคียฟ
เจอร์ซีย์
เจ้าพระยา
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าอยู่หัว
เชียงราย
เชียงใหม่
เซนต์ลูเชีย
เซนต์ลูเซีย
เซย์แฌลส์
เทพศิรินทรามาตย์
เทววงศ์วโรทัย
เน็ต.ไทย
เบยรูท
เบย์รูท
เบลเยียม
เปลือย
เปลือยกาย
เปียงยาง
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เมดอินไทยแลนด์
เมลัย
เมล์ขยะ
เมียนมาร์
เมียนม่า
เมียนหม่า
เมี่ยนม่า
เมี่ยนหม่า
เมืองไทย
เยซู
เยรูซาเลม
เยอรมัน
เยเมน
เยเรวาน
เย็ด
เย็ดแม่
เย็ดแม่ง
เรคยาวิก
เรดิโอไทยแลนด์
เรือหางยาว
เลย
เลิศหล้านภาลัย
เวิรล์ดวายเว็บ
เวิร์ดวายเว็บ
เวิร์ลดวายเว็บ
เวิร์ลวายเว็บ
เวิล์ดวายเว็บ
เวียงจันทน์
เวียตนาม
เวียนนา
เสพยา
เสียม
เสื้ยววงเดือนแดง
เสื้ยววงเดือนแดงไทย
เหมียนม่า
เหมียนหม่า
เหมี่ยนม่า
เหมี่ยนหม่า
เหลายา
เหี้ย
เหี้ย
เอธิโอเปีย
เอริเทรีย
เอสโตเนีย
เอสโทเนีย
เอเชีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชี่ยน
เอเซีย
เอเซี่ยน
แกมเบีย
แซมเบีย
แทนซาเนีย
แลตเวีย
แห่งประเทศไทย
แอลเจียร์
โครเอเซีย
โคลัมเบีย
โซมาเลีย
โซเฟีย
โตเกียว
โบลิเวีย
โรมาเนีย
โอเชียเนีย
โฮมอเวย์
ไชยาศรีสุริโยภาส
ไทย
ไทยตำบล
ไทยนิค
ไทยปอเนาะ
ไทยแกรนด์พาเลซ
ไทยแลนด์
ไทยไฟโตเลียม
ไนจีเรีย
ไปรษณีย์XXX
ไฟโตเลียม
ไมโครนีเชีย
ไมโครนีเซีย
ไลบีเรีย
ไอ้เหี้ย

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.