Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กษัตริย์
กษัตริย์ภูมิพล
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์อาณาจักรไทย
กษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
กษัตริย์ไทย
กาญจนาภิเษก
คนอังกฤษ
จักรพงษ์ภูวนาถ
จักรเจษฎา
จังหวัด-พิษณุโลก
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัด-สุราษฎร์ธานี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณวไลลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ชาวอังกฤษ
ณรงคหริรักษ์
ทักษิณ
ทางพิเศษ
นเรนทรบริรักษ์
บริรักษ์นรินทรฤทธิ์
บริษัทจังหวัด
บริษัทพาณิชย์จังหวัด
บำราบบรปักษ์
ประจักษ์ศิลปาคม
ประเทศอังกฤษ
ปักษ์ใต้
พงศษดิศรมมหิป
พรหมวรานุรักษ์
พระมหากษัตริย์ภูมิพล
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์อาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์ไทย
พัฒน์พงษ์
พัฒพงษ์
พิจิตรเจษฎร์จันทร์
พิทักษมนตรี
พิทักษ์เทเวศร์
พิษณุโลก
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภูบาลบริรักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาตยาพิทักษ์
ราชาภิเษก
วันเข้าพรรษา
วิษณุนาถนิภาธร
วิสิทธิกษัตริย์
ศรีสะเกษ
ศรีสุดารักษ์
ศึกษา
ศึกษา.ไทย
สมรรัตนสิริเชษฐ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
สมเด็จพระพรรวษา
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สวรรคโลกลักษณวดี
สวัสดิวัดนวิศิษฏ์
สุพรรณหงษ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฏร์ธานี
หมู่เกาะอังกฤษ
อดุลยลักษณสมบัติ
อังกฤษ
อัษฎางค์เดชาวุธ
อิศรานุรักษ์
อีเมลภาษาไทย
อุดมรัตนราษี
เกษตร
เข้าพรรษา
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เชษฐาธิเบนทร์
เทพหริรักษ์
ไปรษณีย์XXX

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.